تعاریف

1- واحد موسس: واحد دانشگاهی است که اقدام به تاسیس مرکز رشد نموده و تامین اعتبارات آن را از مجاری دولتی و غیردولتی طبق ضوابط و مقرارت به عهده دارد. 

2- مرکز رشد: مرکزی است که شرکت های نوپا و تیم های کارآفرین متکی بر فنآوری را در راستای اجرای موفقیت آمیز ایده ها و نوآوری ها و همچنین رقابت در صحنه تجارت ملی و جهانی حمایت می کند و با فراهم آوردن مجموعه ای از خدمات در جهت تحقق اهداف رویکرد ایده تا بازار و تولید ثروت به شرکت ها کمک می کند. 

3-هسته فناور: کلیه اشخاص اعم از اعضای هیئت علمیT دانش آموخته و دانشجویان و یا افرادی که در زمینه کاری مشخص و یا ایده ی فناورانه ای دارند که درصدد تشکیل واحد فناوری حقوقی دانش بنیان هستند.

4- واحدهای فناور: واحدهای دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد هستند که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی برای تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می‌کنند. این واحدها از جمله شامل شرکت‌های خصوصی، واحدهای تحقیق و توسعه(R&D) و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه ها یا دستگاه‌های اجرایی هستند.

5- دوره رشد مقدماتی (شتاب): دوره حداکثر شش ماهه است که در آن، به هسته های فناور که دارای ایده‌های فناوران هستند، مشاوره و آموزش های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیتی ایده کاری و در صورت نیاز ایجاد هویت های حقوقی مستقل داده می شود. در صورت موفقیت در این دوره و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می‌توانند متقاضی استقرار در مرکز رشد شوند. زمان این دوره حداکثر تا سه ماه دیگر نیز قابل افزایش است (در مجموع نه ماه).

6- دوره رشد: دوره ای است، حداکثر سه ساله که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می‌شوند. زمان این دوره در موارد خاص حداکثر تا دو سال دیگر نیز قابل افزایش است (در مجموع پنج سال).

7- شورای سیاستگذاری و راهبری مراکز رشد: شورایی است که به منظور سیاستگذاری و تدوین دستورالعمل های مربوط و ترسیم نقشه راه تاسیس مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی در معاونت پژوهش و فناوری تشکیل شده است.

8- کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی مراکز رشد: کمیته ای است که به منظور ارزیابی اولیه موارد مورد نظر قابل طرح در شورا در زیر شورای سیاستگذاری و راهبری تشکیل شده است و متشکل از کارشناسان حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه و اعضای هیئت علمی منتخب می باشد.