اهداف

1- تجاری سازی یافته های پژوهشی

2- ایجاد زمینه اشتغال جهت دانش آموختگان و استعدادهای برتر دانشگاه

3- کمک به رونق اقتصادی مبتنی بر علم و فناوری (اقتصاد دانش بنیان)

4- ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط دانش مدار، شرکت های دانش بنیان و فناور فعال

5- تولید و توسعه محصولات و فرایندهای فناوری قابل عرضه به بازار

6- امکان ارتباط بین صنعت و تولید و فناوری های تولید شده (رسوخ در صنعت)