وظایف مدیر مرکز رشد

1- اداره کلیه امور مرکز ازدواج بر طبق اساسنامه و مصوبه های شورای راهبری و سیاستگذاری و شورای مرکز رشد

2- تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه به شورای مرکز رشد

3- نظارت بر فعالیت واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت‌ها با اهداف پیش بینی شده

4- ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقا و توسعه واحدهای فناوری

5- برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد

6- ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شورای مرکز رشد

7- اهتمام در جهت تعامل طرفینی با پارک علم و فناوری و صاحبان صنایع