وظایف و خدمات مرکز رشد

1- حمایت مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد با توجه به فعالیت های مندرج در بند 1-3 در قالب عقد قرارداد

2- تلاش برای فراهم آوردن حمایت‌های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد

3- ارائه خدمات و مشاوره مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات قابل تجاری شدن و تجاری سازی آنها

4- نظارت بر روند رشد واحدها و پایش مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی مرکز رشد

5- نظارت بر فعالیتهای واحدهای فنآور در تحقق ایده محوری آنها

6- تامین محل کار (به صورت اجاره)

7- خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی

8- خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی

9- آموزش های تخصصی و مشاوره

10- سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناور