وظایف و اختیارات شورای مرکز رشد

1- تصویب خط مشی، تدوین سیاستهای مالی و علمی مرکز رشد و اجرای سیاست‌های کلان شورای راهبری و سیاستگذاری

2- تصویب برنامه و بودجه مربوط به فعالیتهای مرکز رشد

3- تصویب صلاحیت واحدهای فنآور جهت استقرار در مرکز رشد

4- بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد

5- پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه شورای راهبری و سیاستگذاری

6- پیشنهاد ساختار سازمانی مرکز رشد جهت تصویب به شورای راهبری و سیاستگذاری