هدف

هدف از این دوره کمک و حمایت از ایده های فنآورانه اعضای هیات علمی، دانشجویان، دانش آموختگان دانشگاهی و کلیه افراد صاحب ایده که در قالب هسته فنآور برای تثبیت و تکمیل ایده و تیم کاری، شناخت بازار و ساخت نمونه اولیه و نهایتا آمادگی برای ایجاد یک واحد (شرکت) فنآور مبتنی بر علم و فنآوری (دانش بنیان) با جهت گیری اقتصادی برای ورود به دوره رشد است.