نحوه و شرایط پذیرش

1- داشتن ایده محوری مبتنی بر نوآوری و فنآوری که مراحل پژوهش را سپری کرده باشد.

2- امکان تولید ثروت (درآمد) از طریق تجاری کردن ایده وجود داشته باشد. 

3- داشتن تیم کاری مناسب برای اجرایی نمودن ایده

4-ارائه توافق کاری بین اعضای هسته با مشخص بودن سهم مشارکت هر یک از اعضا و همکاران