فرآیند پذیرش

1- ارائه درخواست اولیه(تکمیل فرم حاضر در ردیف 1 منوی فرمها)

2- مصاحبه و ارائه اطلاعات

3- تکمیل و تحویل فرم پذیرش دوره رشد مقدماتی(تکمیل فرم حاضر در ردیف 2 منوی فرمها)

4- بررسی و کارشناسی تخصصی (فنی-اقتصادی)

5- اعلام نتیجه کارشناسی به متقاضی

6- طرح و تصویب در شورای مرکز رشد

7- اعلام پذیرش و استقرار در مرکز رشد

8- تکمیل فرم قرارداد استقرار در دوره رشد مقدماتی(تکمیل فرم حاضر در ردیف 3 منوی فرمها)