مدت استقرار

1- شامل دو دوره سه ماهه و قابل تمدید تا شقف حداکثر نه ماه با مجوز شورای مرکز رشد است.

2- دوره اول برای اثبات ادعای ارائه شده توسط هسته فنآور, عملکرد اعضا و ارزیابی حضور اعضا در محل استقرار

3- پس از سپری شدن دوره اول و در صورت تایید، ورود به سه ماهه دوم برای تثبیت ایده، مطالعه بازار و حمایت برای نمونه سازی ایده

تبصره: قرارداد استقرار به صورت شش ماهه با امضای ریاست واحد، معاون پژوهش و فنآوری، مدیر مرکز رشد و مسئول هسته فنآور بسته می شود و با تایید شورای مرکز رشد قابل تمدید است.