حمایت ها

حمایت ها در این دوره شامل استفاده از خدمات عمومی و اختصاصی مرکز رشد تا سقف پنجاه میلیون ریال به شرح زیر است: 

1- فضای اداری، کارگاه، آزمایشگاه، اتاق جلسه، کتابخانه و ...

2- تجهیزات اولیه اداری شامل: میز، صندلی، رایانه، اینترنت و ...

3- استفاده از کلیه خدمات آموزشی و مشاوره ای مرکز رشد شامل مشاوره های حقوقی، مالی، بازاریابی، ثبت مالکیت فکری و ...

4- امکان حضور در نمایشگاه های تخصصی و جشنواره های مورد نیاز

5- پرداخت کمک هزینه ساخت نمونه اولیه تا سقف یکصد میلیون ریال از محل بودجه پژوهشی واحدها بر اساس بند 4 ماده 6 آیین نامه اجرایی تاسیس و اداره مراکز رشد

تبصره: در صورتیکه هسته فنآور خواستار نمونه ساخته شده باشد، باید مبلغ دریافتی را با نظر شورای مرکز رشد تسویه حساب کامل کند.

6- با توجه به خروج موفق یا ناموفق هستههای فنآوری، مرکز رشد می تواند معادل ریالی حمایت های انجام گرفته (صفر تا صد درصد) را از هسته فنآور دریافت کند. میزان درصد مبلغ بازپرداختی با نظر شورای مرکز رشد خواهد بود.