تعهدهای هسته فنآور

1- حضور فعال و تلاش در تثبیت ایده، تیم کاری و شناخت بازار

2- ارائه گزارش کتبی هر سه ماه یکبار از فعالیت خود

3- رعایت کلیه مقررات و ضوابط مرکز رشد

4- حفظ کلیه اموال و تجهیزاتی که در اختیار هسته فنآور قرار گرفته است. 

تبصره: در صورت بروز هرگونه خسارت به اموال و تجهیزات در اختیار، هسته فنآور موظف است کلیه خسارت های وارده را جبران نماید. 

5- پس از تصویب و ابلاغ شورای مرکز رشد، هسته فنآور متعهد است ظرف مدت دو هفته نسبت به تسویه حساب و خروج اقدام کند. 

6- هسته های فنآوری که در دوره رشد مقدماتی موفق به فروش محصول یا خدمات با ارزش افزوده شده اند باید حداقل دو درصد از فروش محصول را (با نظر شورای مرکز رشد) به مرکز رشد پرداخت کنند. 

7- هسته فنآور می تواند با توجه به حمایت های انجام شده و مستند به آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامی (بخشنامه شماره 70/25908 مورخ 1394/04/21) با نظر شورای مرکز رشد بخشی از مالکیت معنوی طرح یا محصول ثبت شده خود را به مرکز رشد واحد دانشگاهی واگذار کند.