خاتمه فعالیت هسته فنآور

1- تایید شورای مرکز رشد و ورود به دوره رشد

2- به نتیجه نرسیدن ادعای هسته فنآور

3- رعایت نکردن مقررات و ضوابط مرکز رشد

4- ارائه تقاضای کتبی خود مبنی بر تمایل نداشتن به ادامه فعالیت در مرکز رشد