سایر موارد

1- هسته ها و واحدهای فنآور به صورت مستقل از تشکیلات واحدهای دانشگاهی اداره می شوند. 

2- مسئولیت جذب و بکارگیری کلیه نیروهای شاغل در هسته ها و واحدهای فنآور به عهده خود آنان بوده و واحد دانشگاهی و مرکز رشد هیچونه تعهدی از نظر قوانین مربوط به کار در این هسته ها و واحدهای فنآور ندارند. 

3- پرداخت حقوق و مزایای کلیه کارکنان و افراد شاغل در هسته ها و واحدهای فنآور به عهده خود آنان است و دانشگاه و مرکز رشد هیچگونه مسئولیتی در قبال آنها ندارند. همه افراد شاغل در هسته و واحد فنآور موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل ها، حفظ جایگاه و شان دانشگاه هستند و در صورت عدم رعایت، دانشگاه می تواند از ورود آنها به دانشگاه جلوگیری کند.