نحوه و شرایط پذیرش

1- داشتن موضوع مناسب که مراحل پژوهش را گذرانده و قابلیت تجاری کردن برای تولید ثروت داشته باشد. 

2- ترکیب نیروی انسانی متخصص متناسب با زمینه فعالیت واحد در قالب شخصیت حقوقی

3- ارائه برنامه کاری مشخص با تکیه بر شناخت بازار