فرآیند پذیرش

1- ارائه درخواست اولیه (تکمیل فرم حاضر در ردیف 5 منوی فرمها)

2- مصاحبه و ارائه اطلاعات 

3- تکمیل و تحویل فرم پذیرش دوره رشد(تکمیل فرم حاضر در ردیف 6 منوی فرمها)

4- بررسی و کارشناسی تخصصی (فنی-اقتصادی)

5- اعلام نتیجه کارشناسی به متقاضی

6- طرح و تصویب در شورای مرکز رشد

7- اعلام پذیرش و استقرار در مرکز رشد

8- تکمیل فرم قرارداد استقرار در دوره رشد ((تکمیل فرم حاضر در ردیف 7 منوی فرمها)