مدت استقرار

1- یک دوره سه ساله است که با نظر شورای مرکز رشد تا حداکثر پنج سال قابل تمدید است. 

2- قرارداد استقرار به صورت سالانه با امضای ریاست واحد، معاون پژوهش و فنآوری، مدیر مرکز رشد و مدیر عامل واحد فنآور بسته می شود و با تایید شورای مرکز رشد قابل تمدید است.