حمایت ها

حمایت ها در این دوره شامل استفاده از خدمات عمومی، اختصاصی و ویژه مرکز رشد تا سقف سیصد میلیون ریال به شرح زیر است: 

1- فضای اداری، کارگاه، آزمایشگاه، اتاق جلسه، کتابخانه و ...

2- تجهیزات اولیه اداری شامل: میز، صندلی، رایانه، اینترنت و ...

3- استفاده از کلیه خدمات آموزشی و مشاوره ای مرکز رشد شامل مشاوره های حقوقی، مالی، بازاریابی، ثبت مالکیت فکری و ...

4- امکان حضور در نمایشگاه های تخصصی و جشنواره های مورد نیاز

5- پرداخت کمک هزینه ساخت نمونه اولیه تا سقف سیصد میلیون ریال از محل بودجه پژوهشی واحدها بر اساس بند 4 ماده 6 آیین نامه اجرایی تاسیس و اداره مراکز رشد

تبصره 1: در صورتیکه واحد فنآور خواستار نمونه ساخته شده باشد، باید مبلغ دریافتی را با نظر شورای مرکز رشد تسویه حساب کامل کند.

تبصره 2: در صورت نیاز به مبلغ بیش از سیصد میلیون ریال برای ساخت نمونه سازی، پس از تایید شورای مرکز رشد بای برای گرفتن مجوز  از معاونت پژوهشی و فنآوری دانشگاه آزاد اسلامی - دفتر توسعه فنآوری و ارتباط با صنعت (کمیته های توسعه فنآوری) اقدام شود. 

6- در اولویت قرار دادن برای استقرار در پارک علم و فنآوری دانشگاه آزاد اسلامی و استفاده از همه مزایا و تسهیلات بر اساس مقررات مربوط

7- در صورت موفق بودن واحد فنآوری و تایید شورای مرکز رشد، برای سرمایه گذاری دانشگاه در قالب مشارکت و یا سهامداری، به شورای سرمایه گذاری و اقتصاد دانش بنیان واحد معرفی تا اقدامات لازم صورت پذیرد. 

8- امکان استفاده از تسهیلات ارزان قیمت صندوق پژوهش و فنآوری غیر دولتی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر بانک ها، صندوق های طرف قرارداد با دانشگاه

9- با توجه به خروج موفق یا ناموفق واحدهای فنآوری، مرکز رشد می تواند معادل ریالی حمایت های انجام گرفته (صفر تا صد درصد) را از واحد فنآور دریافت کند. میزان درصد مبلغ بازپرداختی با نظر شورای مرکز رشد خواهد بود.