تعهدهای واحد فنآور

1- تلاش در جهت رشد کمی و کیفی بر اساس برنامه کسب و کار مورد تایید شورای مرکز رشد

2- همکاری با مرکز رشد در ارزیابی های دوره ای شش ماهه از روند رشد واحد فنآوری

3- درج نشان دانشگاه آزاد اسلامی و آدرس واحد دانشگاهی در محصولات و بروشورهای تبلیغاتی واحد فنآور (با نظر و تایید شورای مرکز رشد)

4- رعایت کلیه مقررات و ضوابط مرکز رشد

5- حفظ کلیه اموال و تجهیزاتی که در اختیار واحد فنآور قرار گرفته است. 

تبصره: در صورت بروز هرگونه خسارت به اموال و تجهیزات در اختیار، واحد فنآور موظف است کلیه خسارت های وارده را جبران نماید. 

6- پس از تصویب و ابلاغ شورای مرکز رشد، واحد فنآور متعهد است ظرف مدت دو هفته نسبت به تسویه حساب و خروج اقدام کند. 

7- واحدهای فنآور که در دوره رشد موفق به فروش محصول یا خدمات با ارزش افزوده شده اند باید حداقل پنج درصد از فروش محصول را (با نظر شورای مرکز رشد) به مرکز رشد پرداخت کنند. 

8- واحد فنآور می تواند با توجه به حمایت های انجام شده و مستند به آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامی (بخشنامه شماره 70/25908 مورخ 1394/04/21) با نظر شورای مرکز رشد بخشی از مالکیت معنوی طرح یا محصول ثبت شده خود را به مرکز رشد واحد دانشگاهی واگذار کند.