خاتمه فعالیت واحد فنآور

1- خروج موفق واحد فنآور و استقرار در پارک علم و فنآوری دانشگاه آزاد اسلامی در قالب شرکت دانش بنیان

2- به نتیجه نرسیدن طرح پیشنهادی واحد فنآور

3- رعایت نکردن مقررات و ضوابط مرکز رشد

4- ارائه تقاضای کتبی خود مبنی بر تمایل نداشتن به ادامه فعالیت در مرکز رشد